• ඔබ වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු අපගේ වෙබ් අඩවිය!
  • BANNER1
  • BANNER2
  • BANNER3

නිෂ්පාදන අයදුම්

Shijiazhuang සුපිරි ෙට්ඩිං කම්පැණි, සමාගම අංක 19 Xiyayuan, Lianmengxiaoqu, Shijiazhuang ෙහේෙබ්, චීනයේ පිහිටි වසර 2003 දී ආරම්භ කරන ලදී. අපි ප්රධාන වශයෙන් එළිමහන් ක්රීඩා සහ දඩයම් ඇඟලුම් ව්යාපාර ආනයනය සහ අපනයනය සමඟ කටයුතු කරනවා.