• សូមស្វាគមន៍អ្នកទៅ យើង បសាយ!
  • BANNER1
  • BANNER2
  • BANNER3

កម្មវិធីផលិតផល

ទីក្រុងស្ស៊ីជាចុងក្រុម Super ត្រេឌីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2003 ឆ្នាំដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុង No.19 Xiyayuan, Lianmengxiaoqu, ទីក្រុងស្ស៊ីជាចុងហឺប៉ីប្រទេសចិន។ យើងកំពុងដោះស្រាយជាចម្បងជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់កីឡាក្រៅនិងការនាំចូលនិងការនាំចេញបរបាញ់អាជីវកម្ម។